Arbetsmiljöansvaret på byggarbetsplatsen

Arbetsmiljöansvaret på byggarbetsplatsen

På en byggarbetsplats idag är det nästan alltid flera olika företag som jobbar sida vid sida. Av det skälet är det nödvändigt att samordna sina arbeten så att man inte skapar risker för varandra. Bas P är byggarbetsmiljösamordnare i det tidiga skedet som kallas planering och projektering. Bas U är den som ansvarar för byggarbetsmiljösamordningen när byggarbetsplatsen blivit etablerad.

Byggherre

Byggherren är den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete. Byggherren har det grundläggande ansvaret för att alla ska vara engagerade och tänka på arbetsmiljön i varje skede av byggarbetet.

Byggherren har ansvaret för att utse en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering, Bas P och en för utförandet, Bas U.

Byggherren ska se till att Bas P och Bas U har utbildning och erfarenhet för aktuella arbeten. Tillsammans med byggarbetsmiljösamordnarna, Bas P och Bas U, har byggherren ansvaret för att arbetsmiljöfrågorna beaktas under hela projektet.

Byggherren är ansvarig för att:

 • arbetsmiljöplan upprättas innan byggarbetsplatsen etableras
 • förhandsanmälan skickas till Arbetsmiljöverket när så krävs
 • bevaka viktiga faktorer för arbetsmiljön under både planering och projektering och även för bruksskedet i den färdiga byggnaden
 • utse byggarbetsmiljösamordnare, Bas P och Bas U
 • följa upp Bas P och Bas U:s arbetsmiljöuppgifter genom alla byggskeden

Om byggherren inte ser till att det finns en arbetsmiljöplan när byggarbetsplatsen etableras kan en sanktionsavgift utdömas av Arbetsmiljöverket (AV)

Läs mer om sanktionsavgifter HÄR

Kan Byggherren överlåta sitt ansvar?

Byggherren kan under vissa omständigheter överlåta hela eller delar av sitt arbets­miljö­ansvar. Den som övertar ansvaret kallas för uppdrags­tagare

Uppdragstagare.

Byggherre kan överlåta hela eller delar av bygg­herrens arbets­miljö­uppgifter enligt ett skriftligt avtal till en så kallad ”Uppdragstagare”

Uppdragstagare är en ersättare för den byggherre som inte vill ha kvar sitt ansvar utifrån arbetsmiljölagen. Byggherren ska ge de förutsättningar som uppgiften kräver i form av själv­ständighet, befogenheter och resurser till uppdrags­tagaren.

En uppdragstagare kan aldrig utses i en delad entreprenad eller i en entreprenad där uppdragstagaren inte ges möjligheter att självständigt kunna påverka arbetsmiljöns förut­sättningar. I de flesta total- och general­entreprenader kan en uppdrags­tagare utses om uppdraget är tillräckligt självständigt och utan inblandning från byggherren i frågor som påverkar arbets­miljö och säker­het.

Uppdragstagaren ska i övrigt utföra det som byggherren normalt ska göra.

Byggarbetsmiljösamordnare Bas P och Bas U

Byggarbetsmiljösamordnare, Bas P och Bas U, utses av byggherren eller uppdragstagaren för att samordna arbetsmiljön från början till slutet i ett byggprojekt. Bas P och Bas U ska bland annat se till att det finns förut­sättningar för att jobba säkert och att de olika arbetena inte skapar risker för andra.

Byggherren (uppdragstagaren) är ansvarig för att Bas P och Bas U har den särskilda praktiska och teoretiska kunskap som ett uppdrag kräver.

Bas P och Bas U kan vara både juridisk person (aktiebolag) eller fysisk person (enskild människa). Det får bara kan finnas en Bas P och en Bas U åt gången i ett projekt.

Bas P

Bas P är byggarbetsmiljösamordnare i det tidiga skedet som kallas planering och projektering. Bas P ska samordna arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar vid planeringen och projekteringen för att deras olika lösningar inte ska skapa risker för ohälsa eller olycksfall under utförandet av arbetet eller vid det framtida brukandet av byggnaden eller anläggningen. I praktiken innebär det att Bas P ser till att ritningar och andra tekniska beskrivningar från projektör­erna samordnas, och att planeringen och projekteringen möjliggör att byggnads- eller anläggningsarbetet kan utföras utan att olika arbetsmoment skapar risker på grund av att de utförs samtidigt eller i anslutning till varandra.

Bas P som inte ser till att det finns en arbetsmiljöplan innan en byggarbetsplats etableras kan få betala en sanktionsavgift.

Bas U

Bas U är byggarbetsmiljösamordnare under utförandet, det vill säga i det praktiska byggskedet. Bas U är den som samordnar olika entreprenörers arbeten i byggskedet så den ena entreprenören inte skapar risker för den andra. Detta gör Bas U genom att bland annat organisera skyddsarbetet.

Bas U ska anpassa den arbetsmiljöplan som Bas P tagit fram till det praktiska arbetet. Det kan innebära att undersöka vilka arbets­metoder eller arbets­utrustningar utförarna väljer samt att de uppfyller våra arbetsmiljöregler. Detta kan Bas U göra genom att begära in risk­bedömningar med åtgärds­beskrivningar som ett underlag för sin anpassning av arbetsmiljöplanen. Bas U är den som samordnar så att inte olika entreprenörers arbeten skapar risker för andra.

Bas U är ansvarig för att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig för alla på byggarbetsplatsen och att den hela tiden hålls uppdaterad med de arbeten som pågår. Den Bas U som inte ser till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig för alla kan få betala en sanktionsavgift.

Bas U behöver inte vara närvarande på byggarbetsplatsen men ….

Det är viktigt att alla medarbetare vet vem som är ansvarig för arbets­miljön och till vem de ska vända sig i olika frågor om arbets­miljön.

Om en företrädare för Bas U personligen inte finns tillgänglig på byggarbetsplatsen ska det alltid finnas uppgift om vart man kan vända sig. En kontaktperson eller, om det behövs, flera kontaktpersoner ska finnas samt uppgift om hur man får tag på någon av dem under den tid som arbete pågår på byggarbetsplatsen.

Ett Bas P / Bas U kursintyg betyder inte att du blir certifierad!

Ibland får vi frågan:

 • Blir jag certifierad Bas P / Bas U efter att jag gått er kurs?

Det korta svaret är nej.

För att bli certifierad ska följande uppnås:

 • Utbildning som är godkänd enligt kraven alternativ minst 10 år av meriterande byggmiljöarbete (byggprojekt och/eller byggarbetsmiljösamordning)
 • 5-7 årsyrkeserfarenhet inom byggbranschen
 • 3-5 års erfarenhet inom projektering eller projekteringsledning för BAS-P
 • 3-5 års erfarenhet inom produktionsledning eller byggledning för BAS-U
 • Lämplighetsintyg
 • Tentamen för Bas P – ca: 3 timmar
 • Tentamen för Bas U – ca: 3 timm

Läs mer om certifiering av Bas P / Bas U här:

RISE – Research Institutes of Sweden
Kiwa Sverige – Kiwa Inspecta-bolagen

En Bas U behöver förstå en Bas P och tvärtom.

Av den anledningen har vi ingen kurs för enbart Bas U. Du behöver båda delarna.

Som småföretagare inom bygg- och entreprenad är du oftast både Bas U och Bas P. Vi anser att Bas U behöver ha god kännedom om Bas P:s ansvarsområden likaväl som Bas P ska ha god kännedom om Bas U:s ansvarsområden. Våra BAS-kurser och vår tentamen omfattar både Bas P och Bas U.

Intern, företagsanpassad Bas P / Bas U

En företagsanpassad kurs innebär att vår kursledare anpassar kursen utifrån er unika verksamhet. Detta är viktigt för att kursen skall kännas mer relevant och inte minst mer intressant för deltagarna.

Innan kursinnehållet spikas kommer vi att be er svara på ett antal frågor som beskriver bl.a. deltagarnas tjänstebeteckningar och huvudsakliga arbetsuppgifter.

Vi samlar gärna in konkreta frågor och utmaningar från deltagarnas dagliga arbetsmiljö som vi sen kan diskutera i grupparbeten under kursen. Efter genomförd kurs erhåller deltagarna ett personligt kursintyg som beskriver kursens innehåll.

Bas P / Bas U Videokurs

Videokursen heter ”Byggarbetsmiljösamordning grund Bas P och Bas U”.

Kursen består av 29 kortare videavsnitt. Varje avsnitt är mellan 1 och 6 minuter lång där kursledaren håller en presentation. Efter varje videoavsnitt kommer ett test som består av någon eller några frågor. Vid rätt svar går man vidare till nästa videoavsnitt. Fördelen med videokurser är att man har tillgång till kursen i 12 månader. Under den tiden kan man repetera, pausa, spola fram och tillbaka obegränsat. Kursdiplom mejlas ut till kursdeltagare omedelbart efter godkänd kurs.

Lärarledd Bas P / Bas U

Den lärarledda kursen är 1 dag (8 tim).

Våra lärarledda kurser är enormt populära. Våra kursledare får med mycket få undantag alltid högsta betyg. Vi är oerhört stolta över våra fantastiskt duktiga kursledare. Sen starten 2010 har vi haft några kursledare kommit och gått men de kursledare vi har idag Anders, Evangelia, Maria och Lars är alla mycket omtyckta och väldigt många kunder rekommenderar oss till andra. Andra hör av sig och frågar om det inte är dags att gå kursen igen eftersom det var mer än 5 år sedan de gick kursen och lagändringar, föreskrifter (AFS) och rekommendationer m.m har ändrats. Dessutom rekommenderar Arbetsmiljöverket (AV) repetition av Bas P / Bas U- kursen vart 5:e år.

Bas P / Bas U webb-tentamen

Du känner att du har den erfarenhet, kunskap och utbildning som jobbet kräver men ett anbud ska in eller någon behöver ett intyg för att få tillträde till en byggarbetsplats. Du behöver ett BAS-intyg så snabbt och så smidigt som möjligt. Då är vår Bas P / Bas U webb-tentamen perfekt för dig.

En webb-tentamen är ingen kurs utan det är helt enkelt en examination. Ett test på dina kunskaper. Arbetslivserfarenhet, tidigare utbildning och självstudier är avgörande för om du ska klara testet. Tentamen är utformad för att kontrollera att du har de kunskaper som krävs enligt rekommendationer från Arbetsmiljöverket (AV)

Se upp med piratkopior av vår Webb-tentamen.

Branschutbildarna var först på marknaden med att erbjuda Bas P / Bas U-webb-tentamen via nätet hösten 2013.

Vår Bas P / Bas U webb-tentamen blev ”piratkopierad” av oseriösa konkurrenter redan 2014. (Även vår BAM webb-tentamen har blivit kopierad av samma företag)

Problemet med dessa kopior är att de är kopierade rakt av. Företaget eller personen som kopierat vår tentamen har alltså inte lagt ner något eget arbete på att kontrollera varken frågeställningar eller svar. Det kan innebära att dessa kopierade tentor med frågor och svar är inaktuella och felaktiga idag om den som kopierat inte uppdaterat utvalda frågeställningar och svar. Vår webb-tentamen uppdateras alltid när nya lagändringar, föreskrifter (AFS) och rekommendationer m.m. träder i kraft.

Kärt barn har många namn.

Bas U-utbildning och Bas P-utbildning eller webb-tentamen på nätet har blivit mer och mer efterfrågat. Inte bara för Bas P och Bas U-kurser utan även kurser som BAM, SAM, OSA med flera.

Det finns benämningar ute på nätet som t.ex.

 • medial utbildning
 • intyg online
 • intyg på dagen
 • Bas P certifikat online
 • Bas U certifikat online
 • utbildning på nätet
 • medial utbildning distans
 • pu på webben
 • bas på webben
 • Bas U online
 • Bas P online
 • etc