Arbetsmiljöregler som påverkar alla inom byggbranschen!

Arbetsmiljöregler som påverkar alla inom byggbranschen!

Den 1:e januari 2009 trädde den nya arbetsmiljölagen i kraft. Detta har säkert många undgått att uppmärksamma men den nya lagen innehåller ändringar som påverkar alla som skall bygga något det vill säga får rollen ”byggherre”. Dock skiljer den på näringsidkare (företag) och konsumenter (privatpersoner) men är även gemensam i vissa fall. De nya ändringarna är till för att få bort slarvet på arbetsplatserna och förebygga samt förhindra dödsolyckor, olycksfall, förslitningar med mera.

Näringsidkare

Med de nya reglerna så är byggherren ytterst ansvarig för arbetsmiljön vid planering, projektering samt under byggskedet. Dock kan detta ansvar övertas i vissa fall, om det har avtalats, av en så kallad uppdragstagare. Men för att det skall tillåtas att lägga över ansvaret på en sådan så måste denne bland annat helt självständigt svara för planering/projektering och/eller utförande. Det är alltså bara vid en total- eller generalentreprenad som det kan komma godkännas av Arbetsmiljöverket.

Byggherren skall även utse en så kallad byggarbetsmiljösamordnare (BAS) för planering och projektering (BAS-P) samt för utförandet (BAS-U). Dessa två roller kan utföras av en och samma person eller flera. Byggherren kan själv ta på sig dessa eller någon av rollerna om Arbetsmiljöverket godkänner detta. BAS-P är den som under projektets första faser har det övergripande ansvaret att se till arbetsmiljösynpunkter beaktas inför kommande byggnation samt fastighetens brukande. BAS-P är den som upprättar grunden till en arbetsmiljöplan. BAS-U är den som rent praktiskt på arbetsplatsen ansvarar och samordnar arbetet med att förebygga ohälsa och olycksfall. Han uppdaterar och anpassar även arbetsmiljöplanen utefter byggets olika skeden med mera.

Konsument

För en konsument som skall bygga gäller samma regler som ovan dock så går ansvaret vid utförandet automatiskt över till en uppdragstagare (om inget annat avtalats) vid en general- eller totalentreprenad. Det är till för att förenkla för den enskilde privatpersonen alltså så krävs inget speciellt avtal utan entreprenören tar på sig ansvaret. Vid en generalentreprenad så måste konsumenten anlita en BAS-P för planeringen/projekteringen men vid en totalentreprenad så slipper han anlita någon. Vid en delad entreprenad gäller dock samma regler som för näringsidkare.

Utdrag ur Arbetsmiljöverkets föreskrifterna (1999:3) om byggnads- och anläggningsarbete

”Observera att byggarbetsmiljösamordnarens samordningsansvar aldrig förminskar det egna arbetsmiljöansvar som alltid åligger varje enskild entreprenör som bedriver verksamhet på byggarbetsplatsen.

Om brister förekommer i entreprenörs eget arbetsmiljöarbete på bygg­arbetsplatsen är det i första hand entreprenören själv och inte byggarbetsmiljösamordnaren som har en skyldighet att undanröja bristerna.

Särskilda regler gäller i konsumentförhållanden, dvs. när en privatperson ger i uppdrag åt en näringsidkare (någon som yrkesmässigt driver verksamhet) att utföra tjänster såsom repara­tioner, renoveringsarbeten, småhusentrepre­nader och liknande. Då övertar entreprenören byggherrens arbetsmiljöansvar om inte annat har avtalats. Förutsättningen är att arbetet sker som samlat uppdrag, dvs. som general­ eller totalentreprenad”

 

Läs mer om våra kurser här. 

 

”Inget lag är starkare än dess svagaste länk”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jouko Juvonen,

VD Branschutbildarna Sverige AB