BAM Kurs – Fördjupning

BAM Fördjupning

Kurs i Bättre Arbetsmiljö

BAM Bättre arbetsmiljö Fördjupning passar dig som är skyddsombud, chef, eller arbetsledare med personalansvar? Den här kursen ger dig djupare kunskap och verktygen du behöver för att arbeta praktiskt med arbetsmiljön.

  • BAM Fördjupning 1 dag

    Lärarledd distanskurs

    En komplett BAM-kurs som uppfyller grundkraven för nya företagare, chefer, nya skydds- och arbetsmiljöombud.

BAM – Företagsanpassade utbildningar.

Större delen av våra utbildningar kan erbjudas som intern, företagsanpassad utbildning i klassrum eller på distans. I stället för att era medarbetare ska resa till utbildningen kan vi komma direkt till er. Kanske har ni någon lämplig lokal, alternativt att vi kommer till någon av er utvald konferenslokal. Vi hjälper även till att ordna konferenslokal utan extra kostnad.

Skräddarsydda BAM-kurser för ditt företag.

Vi skräddarsyr kurser till ditt företag baserat på ert företagsinterna system, era mallar och er unika företagskultur.

Vi kan också hjälpa er att sätta ihop ett eget kurspaket där vi tillsammans kombinerar och plockar valda delar från våra olika kurser och skapar en helt unik utbildning som är utformad och skräddarsydd till er verksamhet och era unika behov.

Interna, företagsanpassade utbildningar är väldigt uppskattade av flera skäl.

De ger ofta underlag till bra diskussioner. Olika enheter får chansen att lära känna varandra vilket höjer vi-känslan i företaget och skapar goda förutsättningar för bättre samarbete i framtiden.

Kontakta oss för mer information/offert på företagsanpassade kurser.

Få 70% rabatt med AFA-stöd

Du kan få 70% av kursavgiften betald från AFA. Vi hjälper dig med din ansökan. En ren rutinsak. Slå oss en signal på 0250-911 00 eller mejla oss på: [email protected]

BAM eller SAM? Vad är skillnaden?

BAM är namnet på en utbildning för Bättre Arbetsmiljö som togs fram av bland annat Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Syftet var att spegla arbetsmarknadens parters gemensamma syn om vad grundläggande arbetsmiljökunskap är för någonting.

SAM är en arbetsmiljöföreskrift (AFS) som Arbetsmiljöverket har publicerat och som ingår i deras författningssamling. SAM är ett arbetsmiljöledningssystem och kan beskrivas som en organisations policy och arbete för att upp nå vissa fastställda mål. SAM ingår som en del i kursplanen i vår BAM-utbildning.

OSA står i arbets­livet för organisa­torisk och social arbets­miljö. Det hand­lar om att alla ska kunna tri­vas, må bra och pres­tera väl på jobbet. En god OSA är arbets­givarens ansvar och före­bygger ohälsa i arbets­livet. OSA ingår i alla våra BAM-kurser.

Ditt arbetsmiljöansvar i praktiken?

Arbetsmiljölagen (AML) säger att alla företag måste implementera ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Lagen säger också att ledningen/arbetsgivaren alltid har det yttersta ansvaret. Men hur ska vi göra det?

Ledningen/arbetsgivaren kan inte göra allt arbete själv.

Därför säger Arbetsmiljöverkets föreskrifter att arbetsgivaren ska fördela arbetsmiljöuppgifterna till de personer i verksamheten som har möjlighet att jobba förebyggande med hälsa och arbetsmiljö. I den här checklistan får du som arbetsgivare veta vad du behöver tänka på när du delegerar ut arbetsmiljöarbetet till andra. Ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete bygger på samarbete och samverkan mellan alla parter i organisationen.

Viktigt:

Arbetsgivaren kan delegera ut uppgifter i arbetsmiljöarbetet men kan inte delegera bort sitt ansvar.

Arbetsgivaren ansvarar också för att de som har tilldelats arbetsmiljöuppgifter förstår vad uppgiften innebär. De behöver också få resurser i form av utbildning, ekonomiska medel, tid, utrustning etc. för att kunna utföra de arbetsmiljöuppgifter de fått sig tilldelade.

 

Ansvar och skyldigheter till de olika rollerna i fördelas så här.

Arbetsgivaren:

Den ytterst ansvariga för arbetsmiljön. Alla arbetsplatser oavsett storlek ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt lag vilket innebär att arbetsgivaren måste känna till arbetsmiljölagen (AML). Arbetsgivaren är också den som ska se till att policys, undersökningar, kontroller, åtgärder, dokumentation och uppföljningar blir gjorda.

Chefer / Arbetsledare:

Chefer och arbetsledare företräder arbetsgivaren och deras uppgift är att leda och fördela arbetet både inom det pågående dagliga arbetet och arbetsmiljöarbetet. En vanlig rutin är att chefer och arbetsledare får arbetsmiljöuppgifter fördelade från arbetsgivaren som i sin tur fördelar dessa uppgifter vidare till de anställda.

Om chef, arbetsledare, anställd eller annan fått arbetsmiljöuppgifter den inte kan utföra på ett bra sätt är skyldig att anmäla det till sin överordnade.

Anställda:

Samtliga anställda ska ha kunskaper om de regler och risker som berör deras arbetsuppgifter.

Anställda har skyldighet att rapportera om de upptäcker en risk i arbetsmiljön eller om någonting inträffar. Anställda har också en skyldighet att följa instruktioner och använda skyddsutrustning då det krävs.

Skyddsombud:

Skyddsombudet representerar arbetstagarna i förhållande till arbetsgivaren när det gäller arbetsmiljön. Enligt arbetsmiljölagen ska det finnas ett skyddsombud på alla arbetsplatser som har minst fem anställda, men även på mindre arbetsplatser än så om det finns risker i arbetsmiljön.

Skyddsombud ska bevaka både vad gäller fysiska risker och trivsel inom arbetsmiljön. De ska delta vid planering och genomförande av arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren ska alltid samråda med skyddsombuden kring alla beslut som rör arbetsmiljön.

Externa resurser:

Det går även att ta hjälp av utomstående resurser i arbetsmiljöarbetet, till exempel företagshälsovård, hälsokonsulter och andra med kompetens att ge hjälp och stöd med undersökningar riskbedömningar, förebyggande åtgärder, utbildningar och verktyg för hälsofrämjande insatser.

Har du fortfarande svårt att bestämma dig?

Kontakta oss via chat, mejl eller telefon om du vill ha rådgivning eller har övriga frågor / funderingar.