• Lärarledd distanskurs

    För chefer, skydds- och arbetsmiljöombud.

    En lärarledd distanskurs med grupparbeten, övningsuppgifter, praktiska tips som du har stor nytta av i ditt arbete. Tidsåtgång 1 heldag.
  • Lärarledd distanskurs
    För dig som gjort BAM dag 1 men känner att du vill få mer praktiska råd, tips, tabeller, modeller som underlättar ditt arbete ute i verkligheten. Streamad livekurs där du kommunicerar med kursledare och kurskamrater. Tidsåtgång 1 heldag.
  • Lärarledd distanskurs
    Våra Prevent diplomerade kursledare håller denna utbildning som är framtagen av Svenskt Näringsliv, PTK och LO speciellt för skydds- och arbetsmiljöombud. Många praktiska övningar med modeller och tabeller som är bra att ha med sig ut i verkligheten. Vi kör alltid tre dagar efter varandra.

BAM – Företagsanpassade utbildningar.

Alla våra kurser kan anpassas till er unika verksamhet. Vi hjälper er att sätta ihop ett eget kurspaket där vi tillsammans kombinerar och skapar en helt unik utbildning som är utformad och skräddarsydd till er verksamhet och era unika behov. Vi gör gärna kurserna på ert företag eller på distans via webben. Ni väljer. 

Interna, företagsanpassade utbildningar är väldigt uppskattade av flera skäl.

De ger ofta underlag till bra diskussioner. Olika enheter får chansen att lära känna varandra vilket höjer vi-känslan i företaget och skapar goda förutsättningar för bättre samarbete i framtiden.

Kontakta oss för mer information/offert på företagsanpassade kurser.

BAM eller SAM? Vad är skillnaden?

BAM är namnet på en utbildning för Bättre Arbetsmiljö som togs fram av bland annat Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Syftet var att spegla arbetsmarknadens parters gemensamma syn om vad grundläggande arbetsmiljökunskap är för någonting.

SAM är en arbetsmiljöföreskrift (AFS) som Arbetsmiljöverket har publicerat och som ingår i deras författningssamling. SAM är ett arbetsmiljöledningssystem och kan beskrivas som en organisations policy och arbete för att upp nå vissa fastställda mål. SAM ingår som en del i kursplanen i vår BAM-utbildning.

OSA står i arbets­livet för organisa­torisk och social arbets­miljö. Det hand­lar om att alla ska kunna tri­vas, må bra och pres­tera väl på jobbet. En god OSA är arbets­givarens ansvar och före­bygger ohälsa i arbets­livet. OSA ingår i alla våra BAM-kurser.

Ditt arbetsmiljöansvar i praktiken? Arbetsmiljölagen (AML) säger att alla företag måste implementera ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Lagen säger också att ledningen/arbetsgivaren alltid har det yttersta ansvaret. Men hur ska vi göra det?

Ledningen/arbetsgivaren kan inte göra allt arbete själv.

Därför säger Arbetsmiljöverkets föreskrifter att arbetsgivaren ska fördela arbetsmiljöuppgifterna till de personer i verksamheten som har möjlighet att jobba förebyggande med hälsa och arbetsmiljö. I den här checklistan får du som arbetsgivare veta vad du behöver tänka på när du delegerar ut arbetsmiljöarbetet till andra. Ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete bygger på samarbete och samverkan mellan alla parter i organisationen.
Viktigt:

Arbetsgivaren kan delegera ut uppgifter i arbetsmiljöarbetet men kan inte delegera bort sitt ansvar.

Arbetsgivaren ansvarar också för att de som har tilldelats arbetsmiljöuppgifter förstår vad uppgiften innebär. De behöver också få resurser i form av utbildning, ekonomiska medel, tid, utrustning etc. för att kunna utföra de arbetsmiljöuppgifter de fått sig tilldelade.

 Så här skriver Arbetsmiljöverket på sin hemsida:

Som arbetsgivare ansvarar du för att anställda kan utföra sitt arbete utan risk för ohälsa eller olycksfall. Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) är framtagna som ett stöd för att främja hälsa på jobbet. Föreskrifterna förtydligar arbetsmiljölagen och preciserar det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare ska bedriva. Reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, utgörs av tolv paragrafer som både ställer krav på hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras och vilka aktiviteter som behöver genomföras. Paragraferna, eller kraven, bildar tillsammans ett system som ska ses som en helhet där alla delar hänger ihop. Med alla delar på plats har man grunden för att hantera alla arbetsmiljöförhållanden och skapa en bra arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet ska omfatta alla arbetstagare inklusive kvinnor och män, och ska ta hänsyn till människors olika förutsättningar i arbetslivet. I begreppet arbetstagare inkluderas anställda, praktikanter, lärlingar, vikarier, provanställda, projektanställda, chefer och arbetsledande personal. Även inhyrd personal räknas som arbetstagare i verksamheten.

Ansvar och skyldigheter till de olika rollerna i fördelas så här.

Arbetsgivaren:

Den ytterst ansvariga för arbetsmiljön. Alla arbetsplatser oavsett storlek ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt lag vilket innebär att arbetsgivaren måste känna till arbetsmiljölagen (AML). Arbetsgivaren är också den som ska se till att policys, undersökningar, kontroller, åtgärder, dokumentation och uppföljningar blir gjorda.

Chefer / Arbetsledare:

Chefer och arbetsledare företräder arbetsgivaren och deras uppgift är att leda och fördela arbetet både inom det pågående dagliga arbetet och arbetsmiljöarbetet. En vanlig rutin är att chefer och arbetsledare får arbetsmiljöuppgifter fördelade från arbetsgivaren som i sin tur fördelar dessa uppgifter vidare till de anställda.

Om chef, arbetsledare, anställd eller annan fått arbetsmiljöuppgifter den inte kan utföra på ett bra sätt är skyldig att anmäla det till sin överordnade.

Anställda:

Samtliga anställda ska ha kunskaper om de regler och risker som berör deras arbetsuppgifter.

Anställda har skyldighet att rapportera om de upptäcker en risk i arbetsmiljön eller om någonting inträffar. Anställda har också en skyldighet att följa instruktioner och använda skyddsutrustning då det krävs.

Skyddsombud:

Skyddsombudet representerar arbetstagarna i förhållande till arbetsgivaren när det gäller arbetsmiljön. Enligt arbetsmiljölagen ska det finnas ett skyddsombud på alla arbetsplatser som har minst fem anställda, men även på mindre arbetsplatser än så om det finns risker i arbetsmiljön.

Skyddsombud ska bevaka både vad gäller fysiska risker och trivsel inom arbetsmiljön. De ska delta vid planering och genomförande av arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren ska alltid samråda med skyddsombuden kring alla beslut som rör arbetsmiljön.

Externa resurser:

Det går även att ta hjälp av utomstående resurser i arbetsmiljöarbetet, till exempel företagshälsovård, hälsokonsulter och andra med kompetens att ge hjälp och stöd med undersökningar riskbedömningar, förebyggande åtgärder, utbildningar och verktyg för hälsofrämjande insatser.

Har du fortfarande svårt att bestämma dig?

Kontakta oss via chat, mejl eller telefon om du vill ha rådgivning eller har övriga frågor / funderingar.

Logotyp som illustrerar lärarledd kurs

Lärarledd distanskurs

Distanskurs via dator innebär att du deltar i kursen via din dator. Internetuppkoppling och kamera krävs. Du kan ställa frågor, vara aktiv i diskussioner och delta tillsammans i grupparbeten som om du vore på plats. Ditt digitala kursintyg / certifikat mejlas ut till din e-post omgående efter genomförd kurs.

E-learning

Eftersom e-kursen är digital kan du själv bestämma när du vill gå den. Du har tillgång till kursen i 60 dagar från det att du loggar in första gången. Du kan repetera varje lektion, spola fram och tillbaka obegränsat. Våra e-kurser består av inspelade lärarledda lektioner. Efter varje lektion behöver du besvara ett antal kontrollfrågor för att komma vidare till nästa lektion. Så snart du tittat igenom alla lektioner och besvarat frågorna har du klarat kursen. Ditt digitala kursintyg / certifikat mejlas då ut till din e-post omgående.