BAS P / BAS U – Fördjupning

BAS P / BAS U - Fördjupning

BAS P/BAS U Fördjupning är anpassad för dig som har gått kurs tidigare men behöver fördjupa och/eller uppdatera dina kunskaper. 

 • BAS P/BAS U Fördjupning

  Lärarledd distanskurs

 • BAS P/BAS U Fördjupning

  Videokurs

Lärarledd distanskurs

Distanskurs via dator innebär att du deltar i kursen via din dator. Internetuppkoppling och kamera krävs. Du kan ställa frågor, vara aktiv i diskussioner och delta tillsammans i grupparbeten som om du vore på plats. Ditt digitala kursintyg / certifikat mejlas ut till din e-post omgående efter genomförd kurs.

Videokurs

Eftersom kursen är digital kan du själv bestämma när du vill gå den. Du har tillgång till videokursen i 60 dagar från det att du loggar in första gången. Du kan repetera varje lektion, spola fram och tillbaka obegränsat. Våra videokurser består av inspelade lärarledda lektioner. Efter varje lektion behöver du besvara ett antal kontrollfrågor för att komma vidare till nästa lektion. Så snart du tittat igenom alla lektioner och besvarat frågorna har du klarat kursen. Ditt digitala kursintyg / certifikat mejlas ut till din e-post omgående.

Vi kan också hjälpa er att sätta ihop ett eget kurspaket där vi tillsammans kombinerar och plockar valda delar från våra olika kurser och skapar en helt unik utbildning som är utformad och skräddarsydd till er verksamhet och era unika behov.

Vi anpassar gärna kurserna för er unika verksamhet. Vi gör gärna kurserna i klassrum eller på distans via webben. Ni väljer. 

Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (Bas-P)

– ska samordna de olika projektörerna, det vill säga arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar vid planeringen och projekteringen. Praktiskt innebär det att Bas-P bland annat ser till att

 • projektör­erna samordnar ritningar och andra tekniska beskrivningar med varandra
 • planeringen och projekteringen möjliggör att byggnads- eller anläggningsarbetet kan utföras så att det inte uppstår arbetsmiljörisker
 • olika arbetsmoment inte orsakar risker på grund av att de måste utföras samtidigt eller efter varandra , eller på samma plats
 • en arbetsmiljöplan upprättas, om det krävs
 • utarbeta en dokumentation över konstruktion och utformning, så att kommande arbeten med drift, underhåll, ändring och rivning kan ske säkert och hälsosamt.

Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet (Bas-U)

– ska delta i planeringen och samordna olika entreprenörers arbeten i byggskedet så att en entreprenör inte skapar risker för de andra. Detta gör Bas-U genom att bland annat

 • ta in uppgifter om de risker som kan uppstå på grund av varje entreprenörs verksamhet.
 • se till att man tar hänsyn till arbetsmiljön när arbetsmetoder och utrustning väljs, när olika arbeten samplaneras och vid tidsplaneringen i övrigt
 • organisera skyddsarbetet i byggprojektet
 • se till att det utfärdas skyddsregler för byggarbetsplatsen
 • inrätta personalutrymmen, toaletter och duschar
 • anpassa den arbetsmiljöplan som Bas-P har tagit fram, så att den motsvarar det faktiska arbetet som ska utföras.
 • se till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig för alla på byggarbetsplatsen och att den hela tiden hålls uppdaterad utifrån de eventuella förändringar som görs
 • se till att gemensamma skyddsanordningar finns på plats och att ansvaret för dem tydliggörs, t ex byggnadsställningar som används av flera och barriärer vid schakter
 • säkerställa att entreprenörerna uppfyller de arbetsmiljöregler som gäller för det arbete som de utför och följer arbetsmiljöplanen
 • göra övergripande kontroller för att säkerställa att tekniska anordningar är besiktigade eller provade som de ska, och att förare har den kompetens eller de tillstånd som krävs
 • se till att det genomförs kontroller av att arbetet utförs på ett säkert och hälsosamt sätt
 • se till att det bara är behöriga personer som kommer in på byggarbetsplatsen.

Bas-U ska se till att det alltid finns uppgift om hur man kan få tag på en kontaktperson, under den tid som arbete pågår och det saknas en företrädare för Bas-U på byggarbetsplatsen. Bas-U ska också genomföra de anpassningar som behövs för att den arbetsmiljödokumentation som Bas-P tar fram stämmer överens med det slutliga utförandet av byggnaden eller anläggningen.

Vad gäller vid kortare byggarbeten?

Bas P och Bas U behöver utses oberoende av projektets längd.

Exempel på byggnads- och anläggningsarbete är:
 1. schaktning,
 2. markarbeten,
 3. byggnadsarbete,
 4. montering och nedmontering av prefabricerade element,
 5. inredning eller installation av utrustning,
 6. ändringar,
 7. renovering,
 8. reparationer,
 9. nedmontering,
 10. rivning,
 11. löpande underhåll,
 12. periodiskt underhåll – måleri- och rengöringsarbeten,
 13. dränering och
 14. sanering. (AFS 2007:11)