BAS P / BAS U – Fördjupning

Premiär för vår nya uppdaterade BAS-P / BAS-U fördjupningskurs.

Premiär 16 december för vår uppdaterade fördjupningskurs. Kursen är framtagen för dig som redan gått BAS P/BAS U-grund och har en del erfarenhet och vill utvecklas.

 • BAS P/BAS U Fördjupning

  Lärarledd distanskurs

  Den här kursen är framtagen speciellt för dig som gått en BAS P/ BAS U kurs tidigare men känner att du vill få mer praktiska råd, tips, tabeller, modeller som underlättar ditt arbete ute i verkligheten eller bara känna dig säkrare och tryggare i din roll som BAS?

Innehåll

BAS P / BAS U – Fördjupningskurs

 

I fördjupningskursen går vi igenom:

 • Riskbedömning – olika metoder och diskussion om riskområden
 • Arbetsberedning
 • Modeller för samordning
 • Genomgång och diskussion om planering
 • Två grupparbeten om riskbedömning respektive arbetsberedning
 • Genomgång av olika mallar och verktyg på internet.
 • Kortare genomgång av nyheter inom byggarbetsmiljölagstiftningen.
 • Stort utrymme för deltagarna att ställa frågor och kommentera, vilket gör att inriktningen till stor del kan anpassas efter åhörarnas önskemål

Ambitionen med fördjupningskursen är att den ska ge en fördjupning inom de områden som är gemensamma oavsett vilken del av branschen man är verksam inom. Exempelvis är riskbedömning centralt oavsett om man arbetar med järnväg, småhus, djupa schakter etc.

Under BAS-U delen av kursen lär du dig:

 • Organisera skyddsarbetet på bästa sätt
 • Ta hänsyn till arbetsmiljön när utrustning och arbetsmetoder väljs
 • Se till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig för alla på byggarbetsplatsen
 • Samla in och analysera risker som kan uppstå på byggarbetsplatsen med tanke på olika entreprenörers roller och arbetsuppgifter
 • Utfärda samt förmedla skyddsregler för byggarbetsplatsen
 • Anpassa arbetsmiljöplanen (AMP) som BAS-P har tagit fram till aktuell byggarbetsplats
 • Hålla AMP uppdaterad utifrån de eventuella förändringar som görs
 • Se till att alla gemensamma skyddsanordningar för byggarbetsplatsen finns på plats
 • Planera samt inrätta personalutrymmen, toaletter och duschar
 • Säkerställa att entreprenörerna följer arbetsmiljöplanen och följer de arbetsmiljöregler som gäller för det arbete de utför
 • Kontrollera att tekniska anordningar är besiktigade eller provade enligt föreskrifterna och att förare har de tillstånd och den kompetens som krävs
 • Planera in hur och när det ska genomföras kontroller av att arbetet utförs på ett säkert sätt
 • Bevaka så att endast behöriga personer som kommer in på byggarbetsplatsen

Vad gäller för en BAS-U?

BAS-U behöver inte vara närvarande på byggarbetsplatsen men det är viktigt att alla medarbetare vet vem som är ansvarig för arbetsmiljön och till vem de ska vända sig i olika frågor om arbetsmiljön.

BAS-U ska se till att det alltid finns uppgift om hur man kan få tag på en kontaktperson, under den tid som arbete pågår och det saknas en företrädare för BAS-U på byggarbetsplatsen. BAS-U ska också genomföra de anpassningar som behövs för att den arbetsmiljödokumentation som BAS-P tar fram stämmer överens med det slutliga utförandet av byggnaden eller anläggningen.

Om en företrädare för BAS-U personligen inte finns tillgänglig på byggarbetsplatsen ska det alltid finnas uppgift om vart man kan vända sig. En kontaktperson eller, om det behövs, flera kontaktpersoner ska finnas samt uppgift om hur man får tag på någon av dem under den tid som arbete pågår på byggarbetsplatsen

Målgrupp

BAS P / BAS U – Fördjupningskurs

Du som arbetat som BAS P / BAS U under en tid och vill fördjupa dina kunskaper. Kursen ger dig:

 • Uppdaterade kunskaper om aktuella och nya föreskrifter
 • Större självsäkerhet i din funktion som BAS P/ BAS U
 • Möjlighet att nätverka med andra i samma funktion 

Förkunskaper

Du bör ha gått utbildningen BAS P / BAS U  – Grund eller motsvarande för att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Behörighetsutbildning

 • Krav på fullständigt personnummer för utfärdande av utbildningsbevis.

 • Registrering till ID06 Kompetensdatabas om samtycke lämnats.

 • Kräver ID-kontroll.
 • Ingen specifik giltighetstid och krav men rekommendation om förnyelse efter 5 år.

Under BAS-P delen av kursen lär du dig:

 • Hur ritningar och andra tekniska beskrivningar från olika projektörer samordnas med varandra.
 • Planera så att och projekteringen av byggnads- eller anläggningsarbetet kan utföras så att det inte uppstår onödiga arbetsmiljörisker.
 • Hur olika arbetsmoment på grund av att de måste utföras samtidigt eller på samma plats efter varandra inte orsakar risker
 • Upprätta en arbetsmiljöplan om det krävs.
 • Ta fram dokumentation över konstruktion och utformning så att kommande arbeten med drift, underhåll, ändring och rivning kan ske säkert och hälsosamt.

Vad gäller för en BAS-P?

BAS-P upprättar eller låter upprätta den första versionen av Arbetsmiljöplanen som måste vara klar innan etablering. Även om det finns en BAS-P så är det alltid byggherren som är övergripande ansvarig om inte ansvaret överlåts till en så kallad uppdragstagare.

Skräddarsydd BAS P/U kurs

Kontakta oss för mer information eller offert på företagsanpassaade kurser.

Företagsanpassade kurser.

Vår BAS P/U kurs kan anpassas till er unika verksamhet. Vi hjälper er att sätta ihop ett eget kurspaket där vi tillsammans kombinerar och skapar en helt unik utbildning som är utformad och skräddarsydd till er verksamhet och era unika behov. Vi gör gärna kurserna på ert företag eller på distans via webben. Ni väljer. 

Interna, företagsanpassade utbildningar är väldigt uppskattade av flera skäl.

De ger ofta underlag till bra diskussioner. Olika enheter får chansen att lära känna varandra vilket höjer vi-känslan i företaget och skapar goda förutsättningar för bättre samarbete i framtiden.

Kontakta oss för mer information/offert på företagsanpassade kurser.

Vad gäller vid kortare byggarbeten?

Bas-P och Bas-U behöver utses oberoende av projektets längd.

Exempel på byggnads- och anläggningsarbete är:
 1. schaktning,
 2. markarbeten,
 3. byggnadsarbete,
 4. montering och nedmontering av prefabricerade element,
 5. inredning eller installation av utrustning,
 6. ändringar,
 7. renovering,
 8. reparationer,
 9. nedmontering,
 10. rivning,
 11. löpande underhåll,
 12. periodiskt underhåll – måleri- och rengöringsarbeten,
 13. dränering och
 14. sanering. (AFS 2007:11)

 

Logotyp som illustrerar lärarledd kurs

Lärarledd distanskurs

Distanskurs innebär att du deltar din BAS P/U kurs via dator eller surfplatta. Internetuppkoppling och kamera krävs. Du kan ställa frågor, vara aktiv i diskussioner och delta tillsammans i grupparbeten som om du vore på plats.