Paketpris Webbtentamen x 3: BAS P / BAS U | BAM | OSA

Paketpris Webbtentamen x 3: BAS P / BAS U | BAM | OSA

Läs in kursmaterialet för Systematisk arbetsmiljö och Bättre arbetsmiljö, BAS P / BAS U och OSA i lugn och ro när du har tid över. Sen gör du provet via nätet. Du får göra om provet obegränsat antal gånger under 60 dagar. Lycka till.

Allt kursmaterial sammanlagt 6 böcker, webbtentamen samt personligt kompetensintyg för BAM, BAS P / BAS U och Organisatorisk och Social arbetsmiljö ingår i priset

SKU: 109 Category:

Allt detta ingår i Paketpris Webbtentamen x3.

 • Självstudiematerial för Systematisk arbetsmiljö och Bättre arbetsmiljö.

 • Självstudiematerial för BAS P / BAS U

 • Självstudiematerial för Organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Webbtentamen. Bättre Arbetsmiljö

 • Webbtentamen. BAS P / BAS U

 • Webbtentamen. Organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Personligt kursdiplom vid genomförd och godkänd tentamen.

Böcker och studiematerial

Systematisk arbetsmiljö och Bättre arbetsmiljö

 • Bättre arbetsmiljö för alla medarbetare

 • Chefens och skyddsombudets roll

 • Bättre arbetsmiljö – Handbok

 • Arbetsmiljölagen

 • Introduktion Systematiskt Arbetsmiljöarbete, SAM

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö

Jobba praktiskt med OSA
Boken bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, och inriktar sig på områdena arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling. Den ger en kort introduktion till vad Systematiskt Arbetsmiljöarbete är och vad föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö innehåller. Därefter ges praktiska exempel och tips på hur du och din organisation kan göra för att förbättra organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Efter genomförd och godkänd tentamen kan du skriva ut ditt personliga intyg för:
BAM – BAS P / BAS U – OSA

Provet består av 29 frågor där du måste ha minst 25 rätt för att få godkänt. Svaren till frågorna hittar du i bokpaketet som postas ut till den leveransadress du uppgivit vid din beställning Det är ingen kurs utan en tentamen som bygger på självstudier.
Efter genomförd och godkänd tentamen kan du skriva ut ditt personliga BAM intyg.

Inloggningsuppgifter skickas till dig inom 24 h. Du har 60 dagar till förfogande att slutföra din tentamen. Under de 60 dagarna kan du logga in och göra om tentamen så många gånger du hinner. Dock kan du inte avbryta tentamen, logga ut, och fortsätta där du slutade. Du måste vid varje inloggningsperiod avsluta den del du startat för att få se ditt resultat. Tentamensfrågorna tar ca: 2 till 8 timmar att besvara beroende på tidigare utbildning, datavana och arbetslivserfarenhet.

Webbtentamen består av 2 delar på sammanlagt 32 frågor. Del 1 består av 23 allmänna frågor kring BAS P / BAS U. Det krävs 20 rätt för att få godkänt.
Del 2 består av 9 specifika frågor om arbetsmiljöplanen (AMP). Samtliga 9 frågor måste vara rätt besvarade för att bli godkänd. Så snart du klarat båda delarna av tentamen kan du ladda hem och skriva ut ditt intyg för BAS P/BAS U.

Följande områden berörs:

 • Arbetsmiljölagstiftningen generellt.
 • Arbetsmiljölagen. Fokus på reglerna om BAS P/BAS U samt övrigt omByggnads- och anläggningsarbeten.
 • Arbetsmiljöförordningen.
 • Byggnads och anläggningsarbete. Fokus på reglerna om BAS P/BAS U och byggherren samt deras arbetsuppgifter. Genomgång av förhandsanmälan, dokumentation av det byggda objektet och arbetsmiljöplan.
 • Belastningsergonomi.
 • Arbetsplatsens utformning.
 • Stegar och arbetsbockar.
 • Ställningar.
 • Kemiska arbetsmiljörisker.
 • Användning av lyftanordningar och lyftredskap.
 • Byggherrens ansvar och förväntningar på entreprenörer m fl.

Inloggningsuppgifter skickas till dig inom 24h. Du har 60 dgr till förfogande att slutföra din tentamen. Under de 60 dagarna kan du logga in och göra om tentamen så många gånger du hinner. Dock kan du inte avbryta tentamen, logga ut, och fortsätta där du slutade. Du måste vid varje inloggningsperiod avsluta den del du startat för att få se ditt resultat. Tentamensfrågorna tar ca: 2 till 8 timmar att besvara beroende på tidigare utbildning, datavana och arbetslivserfarenhet.

Provet består av 15 frågor där du måste ha alla 15 rätt för att få godkänt. Det är ingen kurs utan en tentamen som bygger på självstudier. Svaren till de 15 frågorna i OSA webbtentamen hittar du i boken ”Jobba praktiskt med OSA” som postas ut till den leveransadress du uppgivit vid din beställning
Efter godkänd tentamen kan du skriva ut ditt personliga intyg för Organisatorisk och Social arbetsmiljö.

Inloggningsuppgifter skickas till dig inom 24h. Du har 60 dagar till förfogande att slutföra din tentamen. Under de 60 dagarna kan du logga in och göra om tentamen så många gånger du hinner. Dock kan du inte avbryta tentamen, logga ut, och fortsätta där du slutade.  Du måste vid varje inloggningsperiod avsluta för att få se ditt resultat. Tentamensfrågorna tar ca: 1 till 4 timmar att besvara beroende på tidigare arbetsmiljöutbildning, datavana och arbetslivserfarenhet.

Webbtentamensfrågorna för Organisatorisk och Social arbetsmiljö behandlar följande kapitel i AFS 2015:4

 • Syfte
 • Tillämpningsområde
 • Till vem föreskrifterna riktar
 • Definitioner
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Kunskaper
 • Mål
 • Arbetsbelastning
 • Arbetstid
 • Kränkande särbehandling

Böcker och studiematerial som ingår i webbtentamen för Bättre Arbetsmiljö & Organisatorisk och Social Arbetsmiljö

 • Bättre arbetsmiljö för alla medarbetareDen här skriften är en introduktion till arbetsmiljöarbetet för alla anställda. Den beskriver på ett övergripande och enkelt sätt hur var och en på arbetsplatsen kan vara delaktig i att förbättra arbetsmiljön. Skriften tar bland annat upp arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter, skyddsombudets roll och en arbetsmiljöfrågas väg och risker i arbetsmiljön. För att betona att allt arbetsmiljöarbete utgår från den egna arbetsplatsen finns gott om plats för anteckningar om hur det ser ut där man själv jobbar.

 • Chefens och skyddsombudets roll – Den här skriften tar på ett grundläggande sätt upp chefens och skyddsombudets roller. Den beskriver på ett enkelt sätt chefens och skyddsombudets uppdrag, deras skyldigheter och rättigheter och hur de kan jobba tillsammans med att förbättra arbetsmiljön. Skriften tar också upp grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet och berör bland annat introduktion i arbetet samt risk- och friskfaktorer.

 • Bättre arbetsmiljö – HandbokDet här är en omfattande uppslagsbok med grundläggande kunskaper om det mesta inom arbetsmiljöområdet. Boken är användbar för att hantera många olika typer av arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en arbetsplats, både fysiska och psykosociala. Om man behöver ytterligare kunskap inom ett specifikt område finns hänvisningar till fördjupningslitteratur och webbsidor.
  Exempel på ämnen som tas upp i boken är samverkan, ansvar och roller, lagstiftning, EU-regler, systematiskt arbetsmiljöarbete, friskvård, stress, alkohol och andra droger, hot och våld, diskriminering, konflikter, friskfaktorer, arbetslokaler, belysning, ventilation, vibrationer, buller, belastningsergonomi, kemiska och biologiska hälsorisker, elektrisk och magnetisk strålning, personlig skyddsutrustning, arbetsskador och rehabilitering.

 • Arbetsmiljölagen – Arbetsmiljölagen är grundläggande för allt arbetsmiljöarbete. I denna bok återges Arbetsmiljölagen med tillhörande arbetsmiljöförordning – med utförliga kommentarer till alla paragrafer. Dessutom finns hänvisningar till föreskrifter som anknyter till lagen. Det här är den 13:e upplagan.

 • Introduktion Systematiskt Arbetsmiljöarbete, SAM Ett häfte som ger en kort orientering i systematiskt arbetsmiljöarbete för att väcka tankar om hur man kan arbeta vidare med arbetsmiljön på sin arbetsplats. I häftet beskrivs kort innebörden av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Häftet kan användas av alla som deltar i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall kan förebyggas och arbetsmiljön bli tillfredsställande. Systematiskt arbetsmiljöarbete är en form av kvalitetsarbete för att åstadkomma en bra verksamhetsmiljö.

 • Jobba praktiskt med OSA – Många arbetsplatser behöver hantera frågor om konflikter, stress och mobbning. Det här är en praktiskt inriktad handbok som ger stöd. Boken bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, och inriktar sig på områdena arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling. Den ger en kort introduktion till vad systematiskt arbetsmiljöarbete är och vad föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö innehåller. Därefter ges praktiska exempel och tips på hur du och din organisation kan göra för att förbättra organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
 • Kort,lättfattlig och undervisande
  Andreas

 • Jag tycket att är ett smidigt sätt att studera på när det är kortare kurser. Kurslitteratur tycker jag skall ingå i utbildningen att ladda ner på nätet. Tentan var bra upplagd, bra med olika alternativ till svar.
  Mikael Juhlin

 • Bra, passade mig perfekt med en snabb o självstuderad kurs.
  Helge

 • Jag tycker att webutbildningen passade mig utmärkt, jag förlorade ingen tid på jobbet och det var skönt att göra testen i sin egen takt.

  Mikael Lind