BAS P / BAS U – online videokurs på svenska

 • Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets rekommendationer.
 • Utbildningen motsvarar en dag lärarledd utbildning.
 • Utbildningen kan genomföras valfritt via dator, surfplatta eller smartphone.
 • Effektiv tid: 4 timmar och 36 minuter vilket motsvarar en dags lärarledd utbildning.
 • Utbildningen är uppdelad i 16 lektioner.
 • Efter varje lektion följer ett antal kontrollfrågor som deltagaren ska besvara rätt för att få godkänt. Svarar du fel så gör du om testet obegränsat antal gånger tills du svarar rätt.
 • Deltagare har tillgång till support via chatten.
 • Deltagare kan repetera valda lektioner, söka information, läsa och/eller skriva ut allt studiematerial som ingår i utbildningen
 • Omgående efter att samtliga 16 avsnitt är gjorda och samtliga frågor rätt besvarade får deltagaren access till sitt BAS P / BAS utbildningsintyg som enkelt kan enkelt laddas hem till dator, surfplatta eller smartphone.

Efter denna utbildning har du praktiska kunskaper i de nya arbetsmiljöreglerna för byggnads- och anläggningsarbeten. Vi visar dig hur du identifierar risker och arbetar förebyggande, hur och var du söker mer information när du behöver det i ditt dagliga arbete. Du kan känna dig lugn. Vi rätar ut dina frågetecken och gör det enklare och roligare. Efter genomförd utbildning erhåller du ett kursintyg som beskriver kursens innehåll och din godkända BAS P / BAS U – kompetens.

Så här fyller du i anmälan till kursen:

 1. Fyll i namn och unik e-post för alla personer som ska göra kursen
 2. Klicka på ”Gå vidare till betalning”
 3. Fyll i ev. rabattkod
 4. Välj om du vill betala med Klarna eller faktura från Branschutbildarna
 5. Fyll i beställarens / betalarens faktureringsuppgifter.
 6. Klicka på ”Slutför”
 7. Inloggningsuppgifter till tentamen mejlas ut till din e-post omgående vid betalning via Klarna och om du är en betrodd kund utan betalningsanmärkningar.
 8. Logga in och genomför tentamen. Ditt BAS P / BAS U-intyg mejlas ut omgående efter godkänt resultat

BAS P / BAS U Webbkurs

Pris

3 200,00 kr ex. moms / deltagare

Deltagare

Ta bort
+ Lägg till deltagare

Tack för din beställning!

Du kommer nu att få ett mail där du behöver bekräfta ditt köp av videkursen. När du har gjort det så får kursdeltagarna som är anmälda ett mail och därifrån kan de bekräfta sitt deltagande och påbörja sin kurs.

Bas P/Bas U – Onlineutbildning.

Lektion 1. Längd 20 minuter

Introduktion – Presentation – Statistik
Första lektionen ger en kort presentation och introduktion av kursens innehåll samt bakgrund till varför vi har de lagar och regler som vi har i Sverige. Vi går igenom en del statistik kring arbetsskador, arbetssjukdomar och liknande för att vi ska få en känsla för var riskerna kan vara som störst. Sen blir det en hel del prat om Arbetsmiljölagen, EU-direktiv, förordningar, regler och roller i framför allt byggbranschen. Byggherrar, arbetsgivare och samordningsansvarig. Bygg- och anläggningsföreskriften och de olika rollerna. Vad ska Bas P / Bas U, byggherre, arbetsgivare kunna, veta och ha ansvar för?

 Lektion 2. Längd 18 minuter

Här går vi in på Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)
Ansvar för olika roller
 • Arbetsgivarens ansvar
 • Arbetstagarens ansvar

Lektion 3. Längd 22 minuter

…. vi fortsätter med Arbetsmiljölagen SFS 1977:1160 ….
 • Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska ……
 • Kraven på byggherren

Lektion 4. Längd 16 minuter

…….. vi fortsätter med arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)
 • BAS P ska
 • BAS U ska:
 • Gemensamma arbetsställen
 • Ansvar och påföljder vid överträdelser
 • Sanktionsavgifter

Lektion 5. Längd 15 minuter

Ansvar och påföljder vid överträdelser
 1. Straffansvar
 2. Sanktionsavgifter

Lektion 6. Längd 10 minuter

AFS 1993:3 Byggnads- och anläggningsarbete
 • Reglerar planering och utförande av byggnads- och anläggningsarbete.
 • Exempel på byggnads- och anläggningsarbete
 • Befintliga objekt

Lektion 7. Längd 9 minuter

AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete
Byggarbetsmiljösamordnare.
Vilken utbildning, kompetens, erfarenhet krävs?

Lektion 8. Längd 28 minuter

AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete
 • Förhandsanmälan krävs om …..
 • Arbetsmiljöplan (AMP) krävs om …..
 • 13 särskilda risker
 • Sanktionsavgifter
 • Dokumentation över projekt

Lektion 9. Längd 13 minuter

AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete
 • BAS U ska ……
 • Regler och skyldigheter på byggarbetsplatsen

Lektion 10. Längd 7 minuter

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Bas P/Bas U – Onlineutbildning.

Lektion 11. Längd 14 minuter

AFS 2012:2 Belastningsergonomi
 • Riskbedömning
 • Arbetsställningar
 • Arbetsplatsen
 • Byggherrens ansvar
 • ADI616
 • Gradering rött, gult, grönt

Lektion 12. Längd 19 minuter

AFS 2006:1 Asbest
AFS 2009:02 Arbetsplatsens utformning

Lektion 13. Längd 13 minuter

AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar
Arbetsmiljöverket om stegar (ADI 511)
AFS 2013:4 Ställningar

Lektion 14. Längd 14 minuter

AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker
 • Kemisk riskkälla
 • Riskbedömning
 • Hygieniska gränsvärden
 • Specialfall
 • Arbetstillstånd

Lektion 15. Längd 17 minuter

AFS 2005:16 Buller
AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap
AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar

Lektion 16. Längd 11 minuter

 • AFS 2008:3 Maskiner
 • AFS 1981:14 Skyddsåtgärder mot skada genom fall
 • AFS 1981:15 Skydd mot skada genom ras
 • Ännu fler AFS:ar…

Förteckning över studiematerial i form av broschyrer och pdf som du får tillgång till helt kostnadsfritt när du bokar en BAS P / BAS U onlineutbildning hos oss.

 1. Användning av arbetsutrustning
 2. Användning lyftanordningar
 3. Arbetsmiljölagen
 4. Arbetsplatsens utformning
 5. Asbest
 6. Belastningsergonomi
 7. Besiktning lyftanordningar
 8. Buller
 9. Byggnads. och anläggningsarbete
 10. Ensamarbete
 11. Första hjälpen och krisstöd och föreskrifter
 12. Kemiska arbetsmiljörisker
 13. Kvarts- och stendamm
 14. Maskiner
 15. Minderårigas arbetsmiljö
 16. OSA Organisatorisk och social arbetsmiljö
 17. SAM Systematiskt arbetsmiljöarbete
 18. Skada genom fall
 19. Skyltar och signaler
 20. Skada genom ras
 21. Stegar och arbetsbockar
 22. Ställningar
 23. Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning
 24. Vibrationer
 25. Våld och hot

Följande moment ingår i utbildningen:

 • Presentation/introduktion
 • Bakgrund & StatistikArbetsmiljölagen
 • Roller (bl a byggherre, arbetsgivare, BAS-P och BAS-U)
 • AnsvarBygg- och anläggningsföreskriften AFS 1999:3
 • Fokus på roller & ansvarKort om viktiga AFS:ar/arbeten
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Belastningsergonomi
 • Asbest
 • Arbetsplatsens utformning
 • Arbete på höjd
 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Buller
 • Lyftanordningar & lyftredskap
 • Maskiner
 • Ras/schakt

Anders Högström

Anders är en rutinerad konsult och föredragshållare inom miljö, arbetsmiljö och säkerhet. Han har arbetat med risk- och miljöanalyser i mer än 20 år, varav 15 som konsult. De senaste åren har Anders till stor del fokuserat olika delar av bygg- och anläggningsbranschen. Bland annat har han hållit över 80 BAS-P/BAS-U-kurser, med början när lagstiftningen om BAS-P/BAS-U trädde i kraft 2009. Hans specialistområde ligger idag inom miljö- och arbetsmiljöledning samt byggarbetsmiljö. Ett område som särskilt intresserar Anders är hur lagstiftningens krav kan tillämpas och göras begripliga i den konkreta verksamheten.

Vad är BAS P / BAS U?

Det är inte helt självklart i vilka fall det krävs en byggarbetsmiljösamordnare och vad är det är för skillnad på BAS P och BAS U. Frågorna är många! Vad är en arbetsmiljöplan och vems ansvar är det att utforma en arbetsmiljöpolicy? Vad ger arbetsmiljölagen för riktlinjer och vad händer om de inte följs? Vi på Branschutbildarna reder ut begreppen.

Alla företag låter utföra ett byggnads-eller anläggningsarbete oavsett omfattning (gäller även s.k. ROT-jobb) har ett ansvar för att beakta arbetsmiljösynpunkter under planering och projektering och samordna gemensamma åtgärder kring arbetsmiljön genom hela byggprocessen. BAS P och BAS U kan men behöver inte vara en och samma person.

En byggarbetsplats har ofta många olika aktörer som utför många olika arbetsuppgifter. För att kunna upprätthålla en säker arbetsmiljö måste en samordning ske mellan de olika aktörerna. Därför finns det särskilda regler för samordningsansvaret för byggarbetsplatser. Det är här som BAS P och BAS U kommer in i bilden.

Det är mycket vanligt att du som företagare agerar både som BAS P och BAS U framför allt vid mindre projekt.

BAS P ansvarar för arbetsmiljön under den inledande fasen av planering och projektering. BAS U tar över samordningsansvaret för att skapa en säker arbetsmiljö när byggprojektet skiftar från planering och projektering till utförande.

Även om BAS P och BAS U är två olika roller med olika uppgifter på ett bygge är det egentligen samma kunskaper som krävs, och samma arbetsföreskrifter man ska förhålla sig till. Därför är det samma utbildning man går för både BAS P och BAS U

Alla företag som utför ett byggnads- eller anläggningsarbete oavsett omfattning (gäller även s.k. ROT-jobb) har ett ansvar för att beakta arbetsmiljösynpunkter under planering och projektering och samordna gemensamma åtgärder kring arbetsmiljön genom hela byggprocessen.

Byggherre, BAS P och BAS U kan men behöver inte vara en och samma person.

En arbetsmiljöplan är ett samlingsdokument för arbetsmiljöarbetet på byggarbetsplatsen. Den innehåller regler som ska tillämpas, aktuella arbetsmiljöåtgärder inklusive riskbeskrivning. En arbetsmiljöplan med policy ska tas fram redan innan byggarbetsplatsen etableras. Det är BAS P (byggarbetsmiljösamordnaren för planering och projektering) som i första hand ansvarar för att detta sker.

BAS P och BAS U arbetar under straffansvar. Det innebär att om du som BAS P eller BAS U uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter de uppgifter som du har kan bli åtalad för arbetsmiljöbrott. Företagsboten kan vara från 5 000 kr till högst 10 miljoner kr. Om ett företag brutit mot arbetsmiljölagen och blivit fälld för arbetsmiljöbrott kan konsekvensen bli att företaget inte får delta i offentliga upphandlingar eftersom företaget då har begått brott i sin yrkesutövning.


Läs mer om vad lagen säger om BAS U / BAS P

Skillnaden mellan att vara certifierad BAS P / BAS U och godkänd BAS P / BAS U kompetens är omfattande. Efter genomförd och godkänd grundkurs hos Branschutbildarna erhåller du ett utbildningsintyg som ofta begärs av dig när du lämnar in anbud och/eller behöver tillträde till en byggarbetsplats.

För att erhålla en certifiering som BAS P/BAS U krävs högre utbildning, krav på lämplighet, tentamensintyg m.m. Läs mer om BAS P / BAS U certifiering här.

Läs mer här.