Vem måste gå en BAS P / BAS U-kurs och vilka borde göra det.

Vem måste gå en BAS P / BAS U-kurs och vilka borde göra det.

Bygg- och entreprenadbranschen är den mest olycksdrabbade branschen i Sverige och därför ställer lagen höga krav på hur vi ska jobba för att öka säkerheten. Arbetsmiljölagen säger att alla bygg eller anläggningsprojekt behöver en BAS P / BAS U men tyvärr så förklarar lagboken det otydligt. I detta inlägg reder vi ut vem som behöver gå en BAS P/U kurs.

Vem har ansvaret?

Du som är arbetsgivare alltid har yttersta ansvaret för att dina medarbetare ska ges förutsättningar att utföra  sina arbetsuppgifter med minsta möjliga risk för att drabbas av olycksfall, sjukdom eller psykosociala  besvär.  

Vid byggnads- och anläggningsarbete är det nästan alltid fler än arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvar.  De som är involverade i byggprojekt behöver samordna sina arbeten så att det inte uppstår  arbetsmiljörisker för andra. Det är därför det finns särskilda regler för byggnads- och anläggningsarbete. Reglerna vid byggnads- och anläggningsarbete är i grunden desamma inom hela EU men skiljer sig åt på  vissa punkter eftersom varje land har rätt att utöka de gemensamma minimireglerna vid behov. Även vid  byggnads- och anläggningsarbete utgör arbetsgivarens ansvar för en säker arbetsmiljö grunden i  arbetsmiljölagstiftningen. Ensam- och familjeföretagare har motsvarande arbetsmiljöansvar som  arbetsgivare vid bygg- och anläggningsarbete.

När måste en arbetsledare / förman / egenföretagare / platschef etc. genomföra en Bas P / Bas U – grundutbildning. 

Det måste enligt lag finnas en ansvarig byggarbetsmiljösamordnare på varje byggarbetsplats. Exempel på  byggnads- och anläggningsarbete är: 

1. schaktning, 

2. markarbeten, 

3. byggnadsarbete, 

4. montering och nedmontering av prefabricerade element, 

5. inredning eller installation av utrustning, 

6. ändringar, 

7. renovering, 

8. reparationer, 

9. nedmontering, 

10. rivning, 

11. löpande underhåll, 

12. periodiskt underhåll – måleri- och rengöringsarbeten, 

13. dränering och 

14. sanering. (AFS 2007:11). 

Vad gäller vid kortare byggarbeten? 

BAS P och BAS U behöver utses oberoende av projektets längd. 

Kan mindre arbeten åt privatpersoner anses vara ett byggnads- eller anläggningsarbete? 

Reglerna gäller alltid oavsett vem som är kund. De gäller när arbeten utförs yrkesmässigt och mot ersättning (betalning eller motsvarande) för tjänsten. Ersättning kan även vara när man byter tjänster med  varandra. 

Kom ihåg att mindre arbeten åt privatpersoner oftast innebär ett utökat ansvar för entreprenören att även  vara ansvarig över delar som normalt vilar på byggherren. Om konsumenttjänstlagen är tillämplig blir entreprenören  automatiskt så kallad uppdragstagare enligt 3 kap. 7 c § arbetsmiljölagen och övertar då byggherrens  arbetsmiljöansvar.

Min åsikt är att varje arbetsgivare, arbetsledare / förman / egenföretagare / platschef som arbetar inom bygg / entreprenad borde genomföra en BAS P / BAS U – Grundutbildning.

Målet med arbetsmiljöarbete är att förebygga olycksfall och ohälsa. Inför varje byggprojekt måste det utses en ansvarig BAS P / BAS U. Alla arbetsgivare, arbetsledare / förmän / egenföretagare / platschefer etc. borde genomgå en Bas P / Bas U – grundutbildning för att lära sig hur ansvarsfördelningen ser ut och för att samarbetet med skyddsombud, andra chefer, företag och byggarbetsplatsens huvudansvarige BAS P / BAS U ska fungera så smidigt som möjligt. Det handlar om samordning mellan alla aktörer på en byggarbetsplats och det handlar om lagarbete och inget lag är starkare än dess svagaste länk – glöm inte det.

Branschutbildarna erbjuder arbetsmiljökurser som hålls av utbildare med lång branscherfarenhet. Genom  att delta i våra arbetsmiljökurser ser du till att du håller dig uppdaterad om hälso- och  säkerhetsbestämmelserna och att du fortsätter att följa dem för din och dina medarbetares trygghet och  välmående. 

Läs mer om våra kurser här. 

Inget lag är starkare än dess svagaste länk”. 

 

 

 

 

 

 

Varma hälsningar, 

Jouko Juvonen 

VD Branschutbildarna Sverige AB